Cây xanh thì lá cũng xanh,
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
Mừng cây rồi lại mừng cành,
Cây tốt lắm chồi, người đức lắm con.
Ba vuông sánh với bảy tròn,
Ðời cha vinh hiển, đời con sang giàu.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970