Cây vông đồng gói chẳng đặng nem
Tại anh chậm bước nên em có chồng


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)