Cây oằn vì bởi gió nam,
Xa mình là bởi mẹ cha ham chỗ giàu.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004