Cây chi trên rừng không có lá
Cá chi dưới biển không có sương
Liễu mà thương được thì thương
Để chi chúng bạn, thế thường cười chê


Khảo dị:
Cây chi trên rừng không lá?
Con cá
chi dưới biển không xương?
Trai nam nhân đối đặng thiếp kết nghĩa tào khương với cùng
- Cây xương rồng trên rừng không lá
Con sứa dưới biển không xương
Anh đà đối đặng phải kết nghĩa cương
thường với anh
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004