Cây chanh lại nở hoa chanh,
Ðể con bướm trắng bay quanh cả ngày.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009