Cây cao su quý hơn người,
Mỗi khi cây bệnh cây thời nghỉ ngay.
Lang ta cho chí lang Tây,
Đêm đêm lo lắng, ngày ngày chăm nom.
Còn ta đau ốm, gầy còm,
Đau không được nghỉ, chết hòm cũng không.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)