Cây cao, bóng mát không ngồi,
Ra ngồi chỗ nắng, trách trời không mưa.


Khảo dị:
Cây cao bóng mát không ngồi,
Anh ra giữa nắng trách trời không râm!
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009