Cây đa trước miễu ai biểu cây đa tàn?
Bao nhiêu lá rụng anh thương nàng bấy nhiêu.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975