Cây đa giếng nước quê nhà,
Mái đình còn đó người xa chưa về.
Người ơi, người có nhớ quê,
Giò Chèm, nem Vẽ, quạt lá đề như xưa.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002