Cây đa bến cũ năm xưa,
Chữ tình ta cũng đón đưa cho trọn đời.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004