Cây đa bậc cũ lở rồi,
Đò đưa bến khác, bạn ngồi chờ ai?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)