Tôi biết bạn đưa bài viết về tác giả Văn Thảo Nguyên. Tôi muốn biết tác giả hiện đang sống ở đâu, bạn có thể giúp tôi được không? xin cảm ơn.