Cái ngủ mày ngủ cho lâu,
Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về.
Bắt được con giếc con trê,
Cầm cổ lôi về bắc nước làm lông.
Miếng nạc thời để phần chồng,
Miếng xương mẹ gặm, miếng lòng con ăn.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004