Cái kiến mày ở trong nhà,
Tao đóng cửa lại mày ra đằng nào?
Con cá mày ở dưới ao,
Tao tát nước vào mày sống được chăng?


Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Tục ngữ phong dao (tập II), Vĩnh Hưng Long thư quán xuất bản, Hà Nội, 1928