Cái giường mà biết nói năng,
Thằng cha hàng xóm hàm răng chẳng còn.
Cái giường mà biết đánh đòn,
Thằng cha hàng xóm chẳng còn cái răng.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006