Cái dùi sơn son, cái mõ sơn son,
Ông sư, bà vãi có con rõ ràng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)