Cái cần câu trúc, anh đem bịt bạc,
Cái chạc thật chắc, quăng sang bể bắc, câu con cá nước Tề.
Anh chộ em thân thiết nhiều bề,
Ước khi mô cho được nằm kề lưng em.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004