Cái cóc lặn lội qua ngòi,
Lấy sống lấy chết, ta ưng lấy mình.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975