Cái cóc ăn trầu đỏ môi,
Có ai làm lẽ chồng tôi thì làm.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975