Cái cò trắng bạch như vôi,
Có ai lấy lẽ chú tôi thì về.
Chú tôi chẳng đánh, chẳng chê,
Thím tôi móc ruột, lôi mề, ăn gan.


Khảo dị:
Cái cò trắng bạch như vôi,
Có ai lấy lẽ chú tôi thì về.
Chú tôi chẳng đánh, chẳng chê,
Thím tôi móc mắt, mổ mề, xem gan.
Cái cò trắng bạch như vôi,
Có ai lấy lẽ bố tôi thì về.
Mẹ tôi chẳng đánh chẳng chê,
Mài dao cho sắc móc mề mà xem.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969