- Cái cò là cái cò quăm,
Mày hay đánh vợ, mày nằm với ai?
- Có đánh thì đánh sớm mai,
Chớ đánh chập tối chẳng ai cho nằm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)