- Cái cò là cái cò quăm,
Mày hay đánh vợ, mày nằm với ai?
- Có đánh thì đánh sớm mai,
Chớ đánh chập tối chẳng ai cho nằm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]