Cái cò, cái vạc, cái nông,
Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò?
Không, không tôi đứng trên bờ,
Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi!
Không tin ông đến mà coi,
Mẹ con cái diệc còn ngồi ở kia.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)