Cái cân có quỷ, có ma,
Gạo vào một lối, gạo ra một đường.
Thẻ tôi ba mươi sáu ký rõ ràng,
Về nhà, khảo lại chỉ còn ba mươi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)