Cái bống cõng chồng đi chơi,
Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng.
Hỡi ông cụ lão kia ơi,
Cho tôi mượn cái gầu sòng,
Để tôi tát nước cho chồng tôi lên.


Khảo dị:
Bồng bồng cõng chồng đi chơi,
Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng.
Hỡi ông cụ lão kia ơi,
Cho tôi mượn cái gầu sòng,
Để tôi tát nước cho chồng tôi lên.
Cái bống cõng chồng đi chơi,
Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng.
Cho tôi mượn cái gầu sòng,
Để tôi tát nước cho chồng tôi lên.
Bống bông cõng chồng đi chơi,
Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng.
Chị em ơi! Cho tôi mượn cái gàu sòng,
Để tôi tát nước múc chồng tôi lên.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
3. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969