Cái bống còn ở trong hang,
Cái rau tập tàng còn ở nương dâu.
Ta về ta sắm cần câu,
Câu lấy cá bống nấu rau tập tàng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004