Cái bống đi chợ Cầu Canh,
Cái tôm đi trước củ hành theo sau.
Con cua lạch bạch theo hầu,
Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua.


Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Tục ngữ phong dao (tập II), Vĩnh Hưng Long thư quán xuất bản, Hà Nội, 1928