Cách sông nên phải luỵ đò,
Tối trời nên phải luỵ cô bán dầu.
Hàng dầu cất gánh làm cao,
Khi mua chẳng bán, khi rao chẳng màng.


Nguồn:
1. Nguyễn Văn Ngọc, Tục ngữ phong dao (tập II), Vĩnh Hưng Long thư quán xuất bản, Hà Nội, 1928
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)