Cách sông cách núi cho cam,
Cách một chỗ lội thiếp chàng xa nhau.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)