Cách nhau một bức rào thưa,
Tay chùi nước mắt, tay đưa miếng trầu.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006