Cách mấy thu tưởng là em đi biệt,
Hay đâu em còn trực tiết đợi anh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975