Cá về biển Bắc hết trông,
Em vào trong nớ, bỏ chồng cho ai?


Khảo dị:
Cá về chợ Dĩnh hết mong,
Em về Đồng Tháp bỏ chồng cho ai?
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)