Cá lý ngư sầu tư biếng lội,
Chim phụng hoàng vì cội biếng bay.
Anh thương em đừng vội nắm tay,
Miệng thế gian ngôn dực, phụ mẫu hay rầy rà.
Nếu mà thương bữa lại qua,
Thấu tai phụ mẫu đôi ta chia lìa.
Anh với em như khoá với chìa,
Như chìa với khoá không lìa mới hay.
Nếu để mà cha mẹ em hay,
Thời nghĩa nhân hai đứa phải càng ngày ắt xa.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004