Cá buồn cá vượt qua đò,
Em buồn em biết hẹn hò cùng ai?
Hẹn hòn ông Nón hôm mai,
Sao cho em gặp chàng trai tốt hò.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004