Cá buồn cá lội tung tăng,
Người buồn người biết đãi đằng cùng ai?
Phương đông chưa rạng sao Mai,
Đồng hồ chưa cạn, biết lấy ai bạn cùng?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)