Cá đáy nước, nhạn lưng trời
Nhạn bay còn bắn đặng
Cá lặn còn dễ câu
Người đứng một bên, ai nào thấu nỗi lòng
E sau lòng lại đổi lòng
Người đời tham bưởi bỏ lòng nhiều thay


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004