Càng già càng dẻo càng dai,
Càng gãy chân chỏng, càng sai chân giường.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969