Buổi xuân xanh thiếp chẳng gặp chàng,
Bây giờ năm con bảy cái, ra đàng gặp nhau.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009