Đầu ghềnh nghi ngút khí sương mù,
Bảng lảng trời hôm ngọn gió thu.
Bãi bạc phất phơ ngư giốc lưới,
Thôn vàng rải rác mục về trâu.
Ngàn mai, ngại tối chim bay gấp,
Dặm liễu, dè hôm khách bước mau.
Đoái cảnh những thêm lòng mến cảnh,
Nghe đâu văng vẳng tiếng chuông lầu.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949