Buổi chợ đang đông con cá hồng anh chê lạt
Buổi chợ tan rồi, con tép bạc anh cũng khen ngon


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)