Buồn từ trong dạ buồn ra,
Buồn anh ở bạc, buồn cha mẹ nghèo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]