Buồn từ trong dạ buồn ra,
Buồn anh ở bạc, buồn cha mẹ nghèo.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004