Buồn tình cha chả buồn tình,
Không ai lẻ bạn cho mình kiếm đôi.
Buồn ơi cha chả buồn ơi,
Không ai nói chuyện cho tôi đỡ buồn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)