Buồn buồn, nhớ nhớ, thương thương,
Nhớ người áo trắng đi đường cái quan.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975