Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện.


Khảo dị:
Buôn tàu buôn bè không bằng miệng.
Buôn tàu là buôn bán phải dùng tàu thuỷ chở hàng, tức là buôn to. Buôn bè là buôn gỗ, chở thành từng bè, cũng tức là buôn to. Dè miệng là ăn dè sẻn, hà tiện. Câu này nghĩa là buôn to bán lớn cũng không bằng bớt sự ăn tiêu. Nếu ăn tiêu hoang tàn xa xỉ quá thì buôn to bán lớn đến mấy cũng không thể làm giàu. Đại ý khuyên người ta nên tiết kiệm, nhất là sự ăn uống.

Nguồn:
1. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005
2. Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952