Bom nào doạ nổi Gia Lâm,
Lửa cao cháy bỏng hờn căm trong lòng.
Chiến công thôi thúc ruộng đồng,
Đường bừa chống Mỹ trâu vòng thêm nhanh.
Mau lên tay cấy lúa xanh,
Thép mai thuỷ lợi, biến thành nhát gươm.
Tay cày tay súng căm hờn,
Đánh cho giặc Mỹ rụi xương đất này.


Bài ca dao này nói về chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Ngày 29 và 30-6-1966, Hà Nội bắn rơi 6 máy bay Mỹ, ngày 26-12-1966 bắn rơi chiếc thứ 54.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002