Biết thuở nào con cá nhào khỏi vực
Biết thuở nào hết cực thân em


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004