Biết nhau từ thuở buôn thừng,
Trăm chắp ngàn nối thì đừng quên nhau. ​


Bài ca dao này chơi chữ ở chỗ dùng dây thừng để tiếp nghĩa với “chắp” và “nối”.

Nguồn: Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970