Bao giờ mang hiện đến ngày,
Cầy bừa cho chín, mạ này đem gieo.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)