Bao giờ cho sóng bỏ gành,
Cù lao bỏ bể thì anh bỏ nàng,


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975