Bao giờ cho đến tháng hai,
Nhật Tảo mở hội cho trai ra đình.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002