Bao giờ cạn lạch Đồng Nai,
Nát chùa Thiên Mụ mới sai tấc nguyền.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)